• Zápis detí

     • do materskej školy na školský rok 2023/2024.

       sa uskutoční:

      • od 02. 05. 2023 do 10. 05. 2023 (elektronickou formou, e-mailom, poštou),
      • osobnou formou dňa 10. 05. 2023 v kancelárii materskej školy od 13,00 hod. do 17,00 hod.
      • od 2. 5. do 10. 5. 2023 bude spustená elektronická prihláška na webovej stránke materskej školy (www.msjkralastupava.sk - elektronická prihláška). Odoslanú prihlášku je potrebné vytlačiť, podpísať zákonnými zástupcami, potvrdiť u pediatra a odovzdať riaditeľke MŠ (schránka MŠ, poštou, osobne).

      Podmienky prijímania detí do materskej školy.

      Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy, J. Kráľa, Stupava je limitované kapacitnými možnosťami materskej školy v nadväznosti na ustanovenie

      § 28 ods. 9 a 10 školského zákona

      Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti (zákonné podmienky):

      ktoré dovŕšili 5. rok veku a je pre nich predprimárne vzdelávanie povinné,

      deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, ktoré nedosiahli školskú spôsobilosť.

      Ostatné podmienky prijímania:

      Pri záujme, ktorý prekračuje kapacitné možnosti MŠ sa prednostne prijímajú deti v tomto poradí:

      • Deti, ktorých súrodenci už navštevujú materskú školu.
      • Podľa dosiahnutého veku zostupne (5,4,3 rokov veku) do naplnenia kapacity jednotlivých tried – vekových skupín.
      • Prípad hodný osobitného zreteľa: ak sa rodič ocitne v nepredvídateľnej životnej situácii.
      • Deti zamestnancov Materskej školy, J. Kráľa v Stupave.

      Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi materskej školy, spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa musí obsahovať aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

       

      Rodič môže podať žiadosť:

      • elektronicky na webovej stránke školy www.msjkralastupava.sk - elektronická prihláška (spustená bude od 2. 5. do 10. 5. 2023). Odoslanú prihlášku je potrebné vytlačiť, podpísať zákonnými zástupcami, potvrdiť u pediatra a odovzdať riaditeľke MŠ (schránka MŠ, poštou, osobne).
      • osobne
      • poštou
      • e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu

       

      Rodič môže žiadosť doručiť aj prostredníctvom:

      • elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy
      • elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

      Podrobnejšie informácie v sekcii "Prijímanie detí do MŠ - Kritériá / Povinné predprimárne vzdelávanie

     • Nadpis

     • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

      Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

   • Rodičovské stretnutie dňa 18. 09. 2023

    Na stretnutí rodičov boli prerokované nasledujúce body:

    1. Pani  riaditeľka oboznámila prítomných  rodičov s personálom škôlky.
    2. Predsedkyňa p. Engler predstavila členov výkonového výboru OZ
    3. Rodičia odsúhlasili zvýšenie rodičovského poplatku na 12 eur na mesiac.

    Info k platbe:  č. u. : SK88 0900 0000 0001 8264 0980

     Do poznámky napíšte: názov triedy + meno dieťaťa.
    Na jedno dieťa to je 60 eur na pol roka. Tento príspevok treba uhradiť  do 20.11. V druhom polroku zaplatíte ďalších 60€. Je možné zaplatiť celú sumu naraz za celý školský rok 120€.

    1. Rodičia boli oboznámený s hospodárením s financiami  OZ.
    2. Rodičom boli oboznámení s plánom akcií na  školský rok 2023/24
    3. Pani riaditeľka oboznámila rodičov so Školským poriadkom, s ktorý je záväzný pre všetkých  rodičov.  Svojim podpisom rodiča potvrdia oboznámenie sa s týmto dokumentom. Je zverejnený na webovej stránke.
    4. Pani učiteľka Hejlová  prestavila nových členov Rady školy a jej úlohu.
    5. Rodičia, ktorých deti sa stravujú v MŠ boli vyzvaní, aby si cez EduPage vyplnili zápisný lístok na stravovanie.


     

   • Rodičovské stretnutie dňa 18. 09. 2023

    Na stretnutí rodičov boli prerokované nasledujúce body:

    1. Pani  riaditeľka oboznámila prítomných  rodičov s personálom škôlky.
    2. Predsedkyňa p. Engler predstavila členov výkonového výboru OZ
    3. Rodičia odsúhlasili zvýšenie rodičovského poplatku na 12 eur na mesiac.

    Info k platbe:  č. u. : SK88 0900 0000 0001 8264 0980

     Do poznámky napíšte: názov triedy + meno dieťaťa.
    Na jedno dieťa to je 60 eur na pol roka. Tento príspevok treba uhradiť  do 20.11. V druhom polroku zaplatíte ďalších 60€. Je možné zaplatiť celú sumu naraz za celý školský rok 120€.

    1. Rodičia boli oboznámený s hospodárením s financiami  OZ.
    2. Rodičom boli oboznámení s plánom akcií na  školský rok 2023/24
    3. Pani riaditeľka oboznámila rodičov so Školským poriadkom, s ktorý je záväzný pre všetkých  rodičov.  Svojim podpisom rodiča potvrdia oboznámenie sa s týmto dokumentom. Je zverejnený na webovej stránke.
    4. Pani učiteľka Hejlová  prestavila nových členov Rady školy a jej úlohu.
    5. Rodičia, ktorých deti sa stravujú v MŠ boli vyzvaní, aby si cez EduPage vyplnili zápisný lístok na stravovanie.