• Zloženie rady školy na funkčné obdobie rokov 2021 – 2025:

  • Predseda:      Lucia Bálintová          zástupca pedagog. zamestnancov

   Členovia:      Andrea Hejlová           zástupca pedagog. zamestnancov

                           Jana Svetláková           zástupca prev. zamestnancov

                           Lucia Aničic                zástupca rodičov

                           Silvia Červenková       zástupca rodičov

                              Zdenka Draškovičová   zástupca rodičov

                              Matej Sládek                 zástupca rodičov 

                           Michal Horecký           zástupca zriaďovateľa

                           Soňa Obermárová        zástupca zriaďovateľa

                           Michaela Valentová     zástupca zriaďovateľa 

                           Roman Vígh                zástupca zriaďovateľa