• Povinné predprimárne vzdelávanie

    • POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE (od 5. roku veku dieťaťa)

     Povinnosťou každého rodiča je prihlásiť dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, ak doteraz materskú školu nenavštevovalo (príloha 1).

     Deti, ktoré už navštevujú materskú školu a dovŕšia 5 rokov veku do 31. augusta 2022, plynulo pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.

     Ak  dieťa nedosiahne po dovŕšení šiesteho roka veku školskú spôsobilosť môže pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania na základe: 

     • písomného súhlasu zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,

     • informovaného súhlasu zákonného zástupcu (príloha č. 5)

     • písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast (príloha č. 4) 

    Riaditeľka materskej školy vydá rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.

     

    Povinné predprimárne vzdelávanie dieťaťa, ktoré do 31. augusta 2022 (vrátane) nedovŕši päť rokov veku:

    Ak rodič požiada, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta 2022, je povinný k žiadosti (príloha č. 6) predložiť:

    •  súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
    • súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast

    Riaditeľka materskej školy vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do 30. júna školského roka, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má predprimárne vzdelávanie dieťaťa začať.

    Prílohy: