• Organizačné pokyny

     • pre prijímanie a preberanie detí do a z materskej školy pre rodičov, ktorí nemajú výnimku z karantény, nie sú v režime OP a nemôžu vstúpiť do budovy MŠ.

      Prijímanie detí (ráno):

      1. Do 7,30 hod. – odovzdať dieťa zamestnankyni MŠ pri vchode do MŠ,
      2. alebo v inom čase zabezpečiť osobu v režime OP, aby dieťa priviedla až do triedy,
      3. požiadať rodičov z triedy dieťaťa, ktorí sú v režime OP aby odprevadili aj Vaše dieťa do triedy.

      Odovzdávanie detí (poobede):

      1. Dieťa si musíte vyzdvihnúť do 15,00 hod. (od 12,00) – ráno nahlásite triednej učiteľke, či dieťa pôjde domov o 12,00 alebo v čase od 14,45 do 15,00,
      2. alebo v inom čase zabezpečiť osobu v režime OP, aby dieťa vyzdvihla z triedy,
      3. požiadať rodičov z triedy dieťaťa, ktorí sú v režime OP aby vyzdvihli aj Vaše dieťa z triedy a priviedli Vám ho von.

      Prosím o rešpektovanie tohto pokynu, vzhľadom na to, že musíme dodržiavať nariadenia aj zabezpečiť bezpečnosť všetkých detí  a prevádzku.

     • UPOZORNENIE

     • Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

      Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

      Vstup ostatným osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.

       

     • Upozornenie

     • 08.09.2021

      Rodičia detí, ktoré majú povinné plnenie predprimárneho vzdelávania - každú neprítomnosť dieťaťa treba ospravedlniť.
      Rodič môže ospravedlniť najviac 5 dní, po 6 dňoch musí mať dieťa potvrdenie od lekára o chorobe.
      Neospravedlnené vynechávanie predprimárneho vzdelávania sa považuje za nedbanie o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, ktoré môže vyústiť do uplatnenia inštitútu "osobitného príjemcu rodinných dávok".
      Tlačivo ospravedlnenky nájdete na tejto stránke v sekcii "Tlačivá na stiahnutie".

     • NÁSTUP DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY – 2. SEPTEMBRA 2021

     • 27.08.2021

      Prevádzka materskej školy je od 6,30 do 17,00 hod.
      Deti treba priviesť do 8,00 hod.

      Žiadam rodičov, aby dodržiavali usmernenia zamestnancov MŠ ohľadom protiepidemiologických opatrení.

      Rodič je povinný mať prekryté horné dýchacie cesty, dezinfikovať si ruky, musí mať návleky na obuvi. 
      Dieťaťu bude na vstupe do MŠ odmeraná teplota. Následne môže ísť do šatne, kde dieťa vyzlečie a odovzdá triednej učiteľke v danej triede. Zotrvanie v priestoroch šatne musí byť minimalizované na nevyhnutný čas. V šatni bude regulovaný počet rodičov zamestnancami MŠ.

      Pri odovzdávaní dieťaťa rodič odovzdá triednej učiteľke Vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa (tlačivá na stiahnutie - Bezpríznakovosť),
      prípadné požiadavky na učiteľky odovzdá napísané na lístočku s označením mena dieťaťa (napr. výnimky zo stravovania, skorší odchod a pod.).

      Deti triedy Včielky budú mať adaptáciu t. z., že 2. a 3. septembra budú v MŠ do 10,00 hod.

      Ďalšie dni určia dĺžku pobytu v MŠ triedne učiteľky Včielok.

       Alena Požgayová

           riaditeľka

     • Organizácia nového šk. roku 2021/2022

     • 28.07.2021

      • Nástup detí do materskej školy v novom šk. roku je 02. septembra 2021 do 8,00 hod.

      • Deti, ktoré nemôžu nastúpiť, rodičia odhlásia telefonicky najneskôr do 7,30 daného dňa.

      • Novoprijaté deti si prinesú fotokópiu kartičky poistenca, splnomocnenie na vyberanie detí z MŠ, vyhlásenie o bezinfekčnosti.

      • Všetky deti si prinesú vyhlásenie o bezpríznakovosti.

      • V triede VČIELKY bude prebiehať adaptačný proces, to znamená, že deti v 1. deň nastúpia na 2 hodiny, každým ďalším dňom sa im pobyt bude predlžovať v závislosti od adaptácie.

      • Ostatné deti nastupujú na celý deň, prípadne kratšie podľa rozhodnutia rodičov.

      • Všetky deti musia mať v skrinke náhradné základné oblečenie a spodnú bielizeň.

      • Rodičia podľa umiestnenia tried v budovách a poschodí, nájdu v šatni skrinku označenú menom dieťaťa, dieťa prezujú, vyzlečú vrchné šatstvo a odovzdajú dieťa do danej triedy, danej učiteľke.

      • Šatne sú pre dve triedy na jednom poschodí, v prístavbe spoločné, v hlavnej budove samostatne.

      • Deti sa odovzdávajú a vyberajú z MŠ od triednych učiteliek, všetky individuálne potreby detí riešia rodičia s triednymi učiteľkami.

      • Lúčenie s deťmi prosíme skrátiť na minimum.

      • Hračky, nápoje, lieky a  jedlo akéhokoľvek druhu je zakázané nosiť do materskej školy.

      • Všetci rodičia a sprevádzajúce osoby detí sú povinní riadiť sa pokynmi zamestnancov materskej školy.

       

      Materská škola je situovaná v dvoch budovách: hlavná budova a prístavba. Každá z budov má samostatný vchod (hlavná budova – žltá brána, prístavba – červená brána).

      Rozdelenie tried v jednotlivých budovách:

      Prístavba:

      Prízemie: trieda motýliky + trieda lienky

      Poschodie: trieda včielky + trieda veveričky

      Hlavná budova:

      Prízemie: trieda Sovičky + trieda Žabky

      Poschodie: trieda Lastovičky + trieda Zajkovia

     • "Hmotná núdza"

     • 23.07.2021

      Prosím rodičov, ktorých sa týka úľava v poplatkoch na stravnom, aby venovali pozornosť tomuto oznamu, keďže končia obedy zadarmo pre deti, pre ktoré je povinné predprimárne vzdelávanie povinné.
      V nadväznosti na právne úpravy zákona o dotáciách, ktoré nadobudnú účinnosť dňa 01.08.2021 Vám v prílohe zasielame informáciu k poskytovaniu dotácií na stravu v školskom roku 2021/2022. 

      S cieľom urýchliť proces posúdenia oprávnenosti detí, ktoré žijú v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „deti v ŽM“) informujem zákonných zástupcov detí, ktorým je dotácia na stravu z tohto titulu už poskytovaná v roku 2021 informovali, že:

       

      • je potrebné na úrad čo možno najskôr, najneskôr do 10.08.2021 predložiť nový Formulár na posúdenie príjmu vrátane podkladov ku konaniu v tejto veci (napr. doklad o príjme) s tým, že v takomto prípade, ak pôjde o dieťa v ŽM, bude oprávnené na poskytnutie dotácie na stravu od mesiaca september 2021;

      • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy ŽM, ktoré zašle úrad zákonnému zástupcovi je nevyhnutné bezodkladne predložiť žiadateľovi/zriaďovateľovi školského zariadenia.

     • Nadpis

     • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

      Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

   • Rodičovské stretnutie dňa 18. 09. 2023

    Na stretnutí rodičov boli prerokované nasledujúce body:

    1. Pani  riaditeľka oboznámila prítomných  rodičov s personálom škôlky.
    2. Predsedkyňa p. Engler predstavila členov výkonového výboru OZ
    3. Rodičia odsúhlasili zvýšenie rodičovského poplatku na 12 eur na mesiac.

    Info k platbe:  č. u. : SK88 0900 0000 0001 8264 0980

     Do poznámky napíšte: názov triedy + meno dieťaťa.
    Na jedno dieťa to je 60 eur na pol roka. Tento príspevok treba uhradiť  do 20.11. V druhom polroku zaplatíte ďalších 60€. Je možné zaplatiť celú sumu naraz za celý školský rok 120€.

    1. Rodičia boli oboznámený s hospodárením s financiami  OZ.
    2. Rodičom boli oboznámení s plánom akcií na  školský rok 2023/24
    3. Pani riaditeľka oboznámila rodičov so Školským poriadkom, s ktorý je záväzný pre všetkých  rodičov.  Svojim podpisom rodiča potvrdia oboznámenie sa s týmto dokumentom. Je zverejnený na webovej stránke.
    4. Pani učiteľka Hejlová  prestavila nových členov Rady školy a jej úlohu.
    5. Rodičia, ktorých deti sa stravujú v MŠ boli vyzvaní, aby si cez EduPage vyplnili zápisný lístok na stravovanie.


     

   • Rodičovské stretnutie dňa 18. 09. 2023

    Na stretnutí rodičov boli prerokované nasledujúce body:

    1. Pani  riaditeľka oboznámila prítomných  rodičov s personálom škôlky.
    2. Predsedkyňa p. Engler predstavila členov výkonového výboru OZ
    3. Rodičia odsúhlasili zvýšenie rodičovského poplatku na 12 eur na mesiac.

    Info k platbe:  č. u. : SK88 0900 0000 0001 8264 0980

     Do poznámky napíšte: názov triedy + meno dieťaťa.
    Na jedno dieťa to je 60 eur na pol roka. Tento príspevok treba uhradiť  do 20.11. V druhom polroku zaplatíte ďalších 60€. Je možné zaplatiť celú sumu naraz za celý školský rok 120€.

    1. Rodičia boli oboznámený s hospodárením s financiami  OZ.
    2. Rodičom boli oboznámení s plánom akcií na  školský rok 2023/24
    3. Pani riaditeľka oboznámila rodičov so Školským poriadkom, s ktorý je záväzný pre všetkých  rodičov.  Svojim podpisom rodiča potvrdia oboznámenie sa s týmto dokumentom. Je zverejnený na webovej stránke.
    4. Pani učiteľka Hejlová  prestavila nových členov Rady školy a jej úlohu.
    5. Rodičia, ktorých deti sa stravujú v MŠ boli vyzvaní, aby si cez EduPage vyplnili zápisný lístok na stravovanie.