• Poplatky

    • Platby BEZHOTOVOSTNE na účty:

      

     Školné: SK08 0200 0000 0019 3620 2253
     Stravné:

     SK89 0200 0000 0025 3236 7451

      

     MŠ školné: 30€ /mesiac
       platí sa na 2 mesiace (t. z.  60,-€ každý druhý mesiac)
       Každé dieťa má svoj variabilný symbol, ktorý treba uviesť.
     Školská jedáleň: stravné 2,50€/ deň
      
     Desiata 0,60€
     Obed 1,40€
     Olovrant 0,50€
       Poplatky za stravné prosíme uhradiť  najneskôr do 10. dňa v mesiaci.