Organizácia nového školského roka 2021/2022

 • Nástup detí do materskej školy v novom šk. roku je 02. septembra 2021 do 8,00 hod.
 • Deti, ktoré nemôžu nastúpiť, rodičia odhlásia telefonicky najneskôr do 7,30 daného dňa.
 • Novoprijaté deti si prinesú fotokópiu kartičky poistenca, splnomocnenie na vyberanie detí z MŠ, vyhlásenie o bezinfekčnosti.
 • Všetky deti si prinesú vyhlásenie o bezinfekčnosti.
 • V triede VČIELKY bude prebiehať adaptačný proces, to znamená, že deti v 1. deň nastúpia na 2 hodiny, každým ďalším dňom sa im pobyt bude predlžovať v závislosti od adaptácie.
 • Ostatné deti nastupujú na celý deň, prípadne kratšie podľa rozhodnutia rodičov.
 • Všetky deti musia mať v skrinke náhradné základné oblečenie a spodnú bielizeň.
 • Rodičia podľa umiestnenia tried v budovách a poschodí, nájdu v šatni skrinku označenú menom dieťaťa, dieťa prezujú, vyzlečú vrchné šatstvo a odovzdajú dieťa do danej triedy, danej učiteľke.
 • Šatne sú pre dve triedy na jednom poschodí, v prístavbe spoločné, v hlavnej budove samostatne.
 • Deti sa odovzdávajú a vyberajú z MŠ od triednych učiteliek, všetky individuálne potreby detí riešia rodičia s triednymi učiteľkami.
 • Lúčenie s deťmi prosíme skrátiť na minimum.
 • Hračky, nápoje, lieky a  jedlo akéhokoľvek druhu je zakázané nosiť do materskej školy.
 • Všetci rodičia a sprevádzajúce osoby detí sú povinní riadiť sa pokynmi zamestnancov materskej školy.

Materská škola je situovaná v dvoch budovách: hlavná budova a prístavba. Každá z budov má samostatný vchod (hlavná budova – žltá brána, prístavba – červená brána).
Rozdelenie tried v jednotlivých budovách:
Prístavba:
Prízemie: trieda motýliky + trieda lienky
Poschodie: trieda včielky + trieda veveričky
Hlavná budova:
Prízemie: trieda Sovičky + trieda Žabky
Poschodie: trieda Lastovičky + trieda Zajkovia
 
ZOZNAMY DETÍ PODĽA TRIED
Prístavba: 
Prízemie – Motýliky Motýliky .pdf
Prízemie - Lienky Lienky.pdf
Poschodie - Včielky  Včielky .pdf
Poschodie - Veveričky – trieda je pôvodná, bez zmien
Hlavná budova: 
Prízemie - Sovičky  Sovičky.pdf
Prízemie – Žabky  Žabky .pdf
Poschodie – Lastovičky  Lastovičky .pdf
Poschodie - Zajkovia  Zajkovia.pdf