Poplatky

Platby BEZHOTOVOSTNE na účty:

Školné:     
SK08 0200 0000 0019 3620 2253
Stravné:   
SK89 0200 0000 0025 3236 7451

  • MŠ školné: 30€ /mesiac, platí sa na 2 mesiace. Každé dieťa má svoj variabilný symbol, ktorí treba uviesť.
  • Školská jedáleň: stravné 1,54€/ deň
   Desiata 0,38€ 
   Obed 0,90€ 
   Olovrant 0,26€ 
   Poplatky za stravné prosíme uhradiť  najneskôr do 15. dňa v mesiaci.