Oznamy

06.10.2021

UPOZORNENIE - KARANTÉNA

V zmysle Vyhlášky ÚVZ SR č. 247  a Školského semaforu prerušujem prevádzku triedy LASTOVIČKY od 07. 10. 2021 do 15. 10. 2021 vrátane, z dôvodu pozitívneho dieťaťa v danej triede.
Deti tejto triedy – úzky kontakt sú povinní dodržiavať karanténu v domácom prostredí.
Alena Požgayová
riaditeľka
08.09.2021

Upozornenie

Rodičia detí, ktoré majú povinné plnenie predprimárneho vzdelávania - každú neprítomnosť dieťaťa treba ospravedlniť.
Rodič môže ospravedlniť najviac 5 dní, po 6 dňoch musí mať dieťa potvrdenie od lekára o chorobe.
Neospravedlnené vynechávanie predprimárneho vzdelávania sa považuje za nedbanie o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, ktoré môže vyústiť do uplatnenia inštitútu "osobitného príjemcu rodinných dávok".
Tlačivo ospravedlnenky nájdete na tejto stránke v sekcii "Tlačivá na stiahnutie".
27.08.2021

NÁSTUP DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY – 2. SEPTEMBRA 2021

Prevádzka materskej školy je od 6,30 do 17,00 hod.
Deti treba priviesť do 8,00 hod.
Žiadam rodičov, aby dodržiavali usmernenia zamestnancov MŠ ohľadom protiepidemiologických opatrení.
Rodič je povinný mať prekryté horné dýchacie cesty, dezinfikovať si ruky, musí mať návleky na obuvi. 
Dieťaťu bude na vstupe do MŠ odmeraná teplota. Následne môže ísť do šatne, kde dieťa vyzlečie a odovzdá triednej učiteľke v danej triede. Zotrvanie v priestoroch šatne musí byť minimalizované na nevyhnutný čas. V šatni bude regulovaný počet rodičov zamestnancami MŠ.
Pri odovzdávaní dieťaťa rodič odovzdá triednej učiteľke Vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa (tlačivá na stiahnutie - Bezpríznakovosť),
prípadné požiadavky na učiteľky odovzdá napísané na lístočku s označením mena dieťaťa (napr. výnimky zo stravovania, skorší odchod a pod.).
Deti triedy Včielky budú mať adaptáciu t. z., že 2. a 3. septembra budú v MŠ do 10,00 hod.
Ďalšie dni určia dĺžku pobytu v MŠ triedne učiteľky Včielok.
 
Alena Požgayová
     riaditeľka
28.07.2021

Organizácia nového šk. roku 2021/2022

 • Nástup detí do materskej školy v novom šk. roku je 02. septembra 2021 do 8,00 hod.
 • Deti, ktoré nemôžu nastúpiť, rodičia odhlásia telefonicky najneskôr do 7,30 daného dňa.
 • Novoprijaté deti si prinesú fotokópiu kartičky poistenca, splnomocnenie na vyberanie detí z MŠ, vyhlásenie o bezinfekčnosti.
 • Všetky deti si prinesú vyhlásenie o bezpríznakovosti.
 • V triede VČIELKY bude prebiehať adaptačný proces, to znamená, že deti v 1. deň nastúpia na 2 hodiny, každým ďalším dňom sa im pobyt bude predlžovať v závislosti od adaptácie.
 • Ostatné deti nastupujú na celý deň, prípadne kratšie podľa rozhodnutia rodičov.
 • Všetky deti musia mať v skrinke náhradné základné oblečenie a spodnú bielizeň.
 • Rodičia podľa umiestnenia tried v budovách a poschodí, nájdu v šatni skrinku označenú menom dieťaťa, dieťa prezujú, vyzlečú vrchné šatstvo a odovzdajú dieťa do danej triedy, danej učiteľke.
 • Šatne sú pre dve triedy na jednom poschodí, v prístavbe spoločné, v hlavnej budove samostatne.
 • Deti sa odovzdávajú a vyberajú z MŠ od triednych učiteliek, všetky individuálne potreby detí riešia rodičia s triednymi učiteľkami.
 • Lúčenie s deťmi prosíme skrátiť na minimum.
 • Hračky, nápoje, lieky a  jedlo akéhokoľvek druhu je zakázané nosiť do materskej školy.
 • Všetci rodičia a sprevádzajúce osoby detí sú povinní riadiť sa pokynmi zamestnancov materskej školy.

Materská škola je situovaná v dvoch budovách: hlavná budova a prístavba. Každá z budov má samostatný vchod (hlavná budova – žltá brána, prístavba – červená brána).
Rozdelenie tried v jednotlivých budovách:
Prístavba:
Prízemie: trieda motýliky + trieda lienky
Poschodie: trieda včielky + trieda veveričky
Hlavná budova:
Prízemie: trieda Sovičky + trieda Žabky
Poschodie: trieda Lastovičky + trieda Zajkovia
 
ZOZNAMY DETÍ PODĽA TRIED
Prístavba: 
Prízemie – Motýliky Motýliky .pdf
Prízemie - Lienky Lienky.pdf
Poschodie - Včielky  Včielky .pdf
Poschodie - Veveričky – trieda je pôvodná, bez zmien
Hlavná budova: 
Prízemie - Sovičky  Sovičky.pdf
Prízemie – Žabky  Žabky .pdf
Poschodie – Lastovičky  Lastovičky .pdf
Poschodie - Zajkovia Zajkovia.pdf 
23.07.2021

"Hmotná núdza"

Prosím rodičov, ktorých sa týka úľava v poplatkoch na stravnom, aby venovali pozornosť tomuto oznamu, keďže končia obedy zadarmo pre deti, pre ktoré je povinné predprimárne vzdelávanie povinné.
V nadväznosti na právne úpravy zákona o dotáciách, ktoré nadobudnú účinnosť dňa 01.08.2021 Vám v prílohe zasielame informáciu k poskytovaniu dotácií na stravu v školskom roku 2021/2022. 
 
S cieľom urýchliť proces posúdenia oprávnenosti detí, ktoré žijú v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „deti v ŽM“) informujem zákonných zástupcov detí, ktorým je dotácia na stravu z tohto titulu už poskytovaná v roku 2021 informovali, že:
 
 • je potrebné na úrad čo možno najskôr, najneskôr do 10.08.2021 predložiť nový Formulár na posúdenie príjmu vrátane podkladov ku konaniu v tejto veci (napr. doklad o príjme) s tým, že v takomto prípade, ak pôjde o dieťa v ŽM, bude oprávnené na poskytnutie dotácie na stravu od mesiaca september 2021;
 • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy ŽM, ktoré zašle úrad zákonnému zástupcovi je nevyhnutné bezodkladne predložiť žiadateľovi/zriaďovateľovi školského zariadenia.