• Zápis                                      

      detí na šk. rok 2021/22 sa uskutoční od 02. 05. do 13. 05. 2021.

      Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu. Súčasťou žiadosti je potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa obsahujúcej údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. Žiadosť musí byť podpísaná obidvomi zákonnými zástupcami.

      Tlačivo žiadosti je dostupné na: www.msjkralastupava.sk – príloha č. 1

      Spôsob podávania žiadostí:

      •          e-mailom na adrese jkskolka@gmail.com
      •          poštou /vhodením do poštovej schránky na bráne materskej školy
      •          elektronickou schránkou
      •           osobne 9. 5. 2022 od 13,00 do 17,00 hod.

      Kritéria prijímania detí do materskej školy na rok 2022/23:

      •           prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné
      •        detí s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania,
      •             deti, ktorých súrodenci už navštevujú materskú školu,
      •           podľa dosiahnutého veku zostupne (5,4,3 rokov veku – podľa dátumu narodenia do naplnenia           kapacity jednotlivých tried – vekových skupín
      •        prípad hodný osobitného zreteľa: ak sa rodič ocitne v nepredvídateľnej životnej situácii (smrť                      jedného z rodičov)

      Deti, musia spĺňať základné hygienické požiadavky a samoobslužné činnosti (nemať plienky ani na spanie, fľašu, cumlík, samostatne sa naje lyžicou, napije z pohára, použije WC, oblečie základné časti odevu).

      Podľa § 144a školského zákona účinného od 1. januára 2022 sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti o prijatie na predprimárne vzdelávanie vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa. Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia/predložia riaditeľke školy (príloha č. 2).

       

      Podľa § 144a školského zákona v znení účinnom od 1. januára 2022 sa rozhodnutia o prijatí alebo o neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy doručujú obom zákonným zástupcom dieťaťa. Ak sa tak dohodnú zákonní zástupcovia, rozhodnutie možno doručiť len jednému z nich. Túto vzájomnú dohodu deklarujú zákonní zástupcovia písomným vyhlásením podľa § 144a ods. 4 školského zákona, ktoré doručia riaditeľovi materskej školy (príloha č. 3).

      Riaditeľka materskej školy vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do 30. júna školského roka, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má predprimárne vzdelávanie dieťaťa začať.

      Príloha č. 1. Ziadost_o_prijatie_dietata.pdf

      Príloha č. 2. Podpisovanie_a_dorucovanie_ZZ.pdf

      Príloha č. 3 Vyhlasenie_jedneho_ZZ.pdf